Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki sprzedaży Etree GmbH

Stan: 25.01.2022

1. Zakres stosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących sprzedaży przez Etree przedsiębiorcom, w których zostały one wyraźnie lub milcząco zawarte przez strony umowy.

2. Oznaczenie

2.1. „Etree” to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Etree z siedzibą w Kolonii
2.2. „Klient” jest partnerem umownym Etree,
2.3. „Towar” to przedmiot świadczenia, który ma być dostarczony przez Etree zgodnie z umową. (także: przedmiot dostawy).
2.4. „Dokumenty” to dokumenty i pliki o dowolnej treści (w szczególności tekst, obliczenia, obrazy, rysunki)
2.5. „Strona trzecia” to każdy, kto nie jest ani firmą Etree, ani klientem, ani organem ani pracownikiem tych dwóch.
2.6. „Istotne zobowiązania umowne” to zobowiązania, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których klient może regularnie polegać, w szczególności zobowiązania zgodnie z Art. 433 ust. 1 zd. 1 BGB, zobowiązania z tytułu przejętej gwarancji (art. 443 BGB) oraz z zapewnienia właściwości nabytego przedmiotu, a także zobowiązania drugorzędne, które mają zapewnić osiągnięcie celu umowy.
2.7. „AGB” to ogólne warunki

3. Zakres, prawo prawo, regulamin klienta

3.1 Prawo niemieckie obowiązuje bez norm odniesienia międzynarodowego prawa prywatnego iz wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.
3.2 Ogólne warunki klienta obowiązują tylko w zakresie, w jakim ich przepisy odpowiadają treścią niniejszym Ogólnym warunkom sprzedaży Etree; W przeciwnym razie nie obowiązują warunki klienta

4. Jak należy rozumieć wypowiedzi Etree?

Oświadczenia Etree należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawowymi. W szczególności obowiązuje:
4.1 O ile oferta Etree nie jest oznaczona jako wiążąca oferta, nie należy jej rozumieć jako oferty w rozumieniu § 145 BGB, ale jako zaproszenie klienta do złożenia oferty.
4.2 O ile nie uzgodniono inaczej, terminy dostaw określone przez Etree nie są wiążące.
4.3 Jeśli prośba Etree o złożenie oferty dotyczy specjalnych lub pozostałych pozycji, które mają być dostarczone przez Etree, odpowiednia dostawa jest możliwa tylko do wyczerpania zapasów.
4.4 Ceny w ofertach Etree lub we wnioskach o złożenie oferty składanych przez Etree – o ile wyraźnie nie określono inaczej – należy rozumieć jako ceny netto w euro za towary niepakowane do transportu z magazynu Etree w Kolonii. Oprócz cen netto klient musi zapłacić
• ustawowy podatek obrotowy obowiązujący w momencie zawarcia umowy,
• koszt opakowania transportowego,
• koszty uzgodnionej przesyłki, w tym koszty transportu i ubezpieczenia ładunku.

4.5 Samo potwierdzenie otrzymania przez Etree oferty od klienta nie jest rozumiane jako potwierdzenie zamówienia / przyjęcie oferty w rozumieniu § 147 BGB. Zamówienia od klienta przyjmowane są tylko po ich potwierdzeniu przez organ lub upoważnionego przedstawiciela Etree. Powiadomienie firmy Etree o dostawie zamówionego towaru, jego dostarczeniu, odpowiedni dowód dostawy i odpowiednia faktura należy rozumieć jako potwierdzenie zamówienia.

5. Zastrzeżenie samodzielnego zaopatrzenia

Zastrzegamy sobie prawo do prawidłowych i terminowych dostaw własnych; Odpowiedzialność Etree za celowe lub zaniedbanie pozostaje nienaruszona zgodnie z postanowieniami sekcji 16. Etree niezwłocznie poinformuje klienta o późnej dostępności przedmiotu świadczenia, a jeśli nie będzie chciał przestrzegać umowy, niezwłocznie powiadomi klienta; Etree zwróci wówczas odpowiednie wynagrodzenie, o ile zostało ono dostarczone.

6. Pozwolenia urzędowe, cła

6.1 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie na własny koszt niezbędnych oficjalnych zezwoleń na odbiór towarów zakupionych od Etree.
6.2.Klient załatwia na własny koszt wszelkie niezbędne formalności celne.

7. Miejsce wykonania

7.1 Miejscem wykonania jest siedziba oddziału Etree w Kolonii.
7.2 O ile nie uzgodniono inaczej
• Klient musi odebrać zamówiony towar na własny koszt z magazynu oddziału Etree w Kolonii (Holschuld)
• Etree nie odpowiada za załadunek towaru na środek transportu.
7.3 Jeśli klient życzy sobie wysłania towaru, ponosi on koszty przesyłki od momentu przekazania go przewoźnikowi, pod warunkiem, że nie przekraczają one zwykłej kwoty (np. Przy zleceniu UPS lub DB-Schenker).

8. Termin wykonania, opóźnienia dostaw

8.1 Jeśli Etree nie dostarczy uzgodnionej usługi w niewiążącym terminie dostawy (punkt 4.2.), Obowiązek wykonania usługi staje się wymagalny wraz z kolejnym żądaniem klienta skierowanym do Etree. Etree nie jest jeszcze w stanie spłaty.
8.2 W przeciwnym razie termin wykonania świadczenia ciążącego na Etree jest określony na podstawie przepisów ustawowych.
8.3 Klient ma prawo wystosować przypomnienie najwcześniej trzy tygodnie po terminie wykonania usługi obowiązującej na Etree.

9. Dostawy częściowe

Częściowe dostawy są dozwolone, o ile są one uzasadnione dla kupującego, przy czym dodatkowe koszty wysyłki ponosi Etree.

10. Obowiązek odbioru przesyłki przez Klienta

10.1 Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru. Jest to podstawowy obowiązek klienta. Należy zastosować sekcje od 320 do 326 BGB.
10.2 Jeżeli zwłoka klienta w odbiorze skutkuje opóźnieniem w dostawie towaru, klient jest zobowiązany do zwrotu Etree kosztów magazynowania zwyczajowych w firmie spedycyjnej DB-Schenker za czas trwania opóźnienia. Zamiast tego Etree jest również uprawniona do przechowywania towarów w firmie przewozowej; klient musi zwrócić Etree poniesione wydatki na żądanie

11. Zastrzeżenie własności

11.1.Etree pozostaje właścicielem towaru do momentu zaspokojenia wszelkich roszczeń przysługujących jej wobec klienta ze stosunku handlowego. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do czasu ich spełnienia (sekcje 11.2 do 11.13.
11.2.Klient może przetworzyć lub przekształcić towar (przedmiot dostawy) („przetwarzanie”). Przetwarzanie jest wykonywane dla Etree; Jeżeli jednak wartość przedmiotu dostawy należącego do Etree jest niższa niż wartość części nienależących do Etree i / lub przetworzenia, Etree nabywa współwłasność nowego towaru w stosunku wartości (wartość faktury brutto) przetworzonego przedmiotu dostawy do wartości innych przetworzonych elementów i /albo
Przetwarzanie w momencie przetwarzania. Jeśli Etree nie uzyska prawa własności do nowych towarów zgodnie z powyższym, Etree i klient uzgadniają, że klient Etree jest współwłaścicielem nowego towaru w stosunku wartości (wartość faktury brutto) przedmiotu dostawy należącego do Etree do innych przetworzonych towarów w tym czasie umożliwia przetwarzanie. Obowiązuje zdanie poprzednie
odpowiednio w przypadku nierozłącznego zmieszania lub połączenia przedmiotu dostawy z towarem nienależącym do klienta. O ile Etree nabywa prawo własności lub współwłasność zgodnie z niniejszym punktem 11.2, klient będzie przechowywać przedmioty dla Etree pod opieką rozważnego biznesmena.
11.3 W przypadku sprzedaży przedmiotu dostawy lub nowego towaru, klient niniejszym przenosi roszczenie z tytułu odsprzedaży na swojego klienta z wszystkimi prawami dodatkowymi na rzecz Etree jako środek ostrożności, bez konieczności składania dalszych specjalnych oświadczeń. Cesja ma zastosowanie, w tym wszelkie roszczenia salda. Jednak cesja dotyczy tylko kwoty odpowiadającej cenie przedmiotu dostawy zafakturowanej przez Etree. Część roszczenia przypisana Etree ma być zaspokojona z pierwszeństwem.
11.4 Do czasu odwołania klient ma prawo pobierać kwoty zgodnie z powyższym
Sekcja 11.3. roszczenia scedowane na Etree. Der Kunde wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an Etree weiterleiten. Etree jest uprawniona do cofnięcia upoważnienia klienta do ściągnięcia należności, jeżeli zaistnieją uzasadnione interesy, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, zawieszenia płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego, protestu przeciwko wekslowi lub uzasadnionych przesłanek nadmiernego zadłużenia lub zbliżającej się niewypłacalności klienta. Ponadto Etree może, po uprzednim ostrzeżeniu, ujawnić cesję jako zabezpieczenie w rozsądnym terminie, wykorzystać scedowane roszczenia i zażądać, aby klient ujawnił cesję w ramach zabezpieczenia klientowi.
11.5 W okresie obowiązywania zastrzeżenia, klientowi nie wolno zastawiać ani przenosić własności rzeczy zastrzeżonych.
11.6 Odsprzedaż przedmiotu dostawy lub nowych towarów jest dozwolona tylko dla odsprzedawców w ramach zwykłej działalności i tylko pod warunkiem, że równowartość wartości przedmiotu dostawy zostanie zapłacona klientowi. Klient musi również uzgodnić z klientem, że nabywca nabywa prawo własności tylko po dokonaniu tej płatności.
11.7. Etree ma prawo sprzeciwić się odsprzedaży przedmiotu świadczenia, gdy tylko klient zalega z wypełnieniem roszczeń zabezpieczonych zastrzeżeniem własności; klient musi wtedy powstrzymać się od odsprzedaży i zobowiązać się do tego.
11.8 Jeśli uzasadniony interes jest uzasadniony, klient musi przekazać Etree informacje niezbędne do dochodzenia swoich praw w stosunku do klienta i przekazać niezbędne dokumenty.
11.9 Jeśli możliwa do zrealizowania wartość wszystkich zabezpieczeń, do których przysługuje Etree, przekracza kwotę wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 10%, Etree zwolni odpowiednią część zabezpieczeń na żądanie klienta. Przyjmuje się, że przesłanki z poprzedniego zdania są spełnione, jeżeli szacunkowa wartość zabezpieczenia przysługującego Etree osiągnie lub przekroczy 150% wartości zabezpieczonych wierzytelności. Przy zatwierdzaniu klient ma do wyboru różne prawa bezpieczeństwa.
11.10.Etree jest uprawniony, zgodnie z przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z § 449 ust. 2 BGB do swobodnego rozporządzania towarem objętym zastrzeżeniem własności, jeżeli Etree uprzednio groziło tym klientowi.
11.11 W przypadku naruszenia obowiązków przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, Etree ma prawo żądać zwrotu towaru zastrzeżonego lub nowego towaru bez odstąpienia od umowy; klient jest zobowiązany do rezygnacji. We wniosku o zwrot towaru zastrzeżonego / nowego towaru – o ile nie określono inaczej – Etree nie zawiera oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
11.12 Zastrzeżenie własności nie kończy się, gdy klient przekaże Etree czek lub weksel w celu uregulowania długu zabezpieczonego zastrzeżeniem własności, ale tylko wtedy, gdy dług wygasł.
11.13.Klient jest zobowiązany
• obchodzić się z towarem objętym zastrzeżeniem własności.
• niezwłoczne informowanie Etree o środkach wykluczenia lub innych rozporządzeniach lub interwencjach osób trzecich w przedmiocie świadczenia lub nowych towarów – w szczególności o zajęciu i konfiskacie tych samych i
dostarczenie informacji wymaganych do podjęcia działań interwencyjnych zgodnie z § 771 ZPO. O ile postępowanie interwencyjne zakończy się sukcesem, klient zwróci Etree koszty postępowania przeciwko pozwanemu w związku z roszczeniem o zwrot przysługującym Etree, jeżeli okaże się, że nie można ich odzyskać od pozwanego w postępowaniu.

12. Płatności klienta: termin płatności i opóźnienie

12.1 Termin płatności przysługującego Etree roszczenia o płatność, o ile nie uzgodniono inaczej, jest zgodny z przepisami ustawowymi.
12.2 Klient ma zaległości w płatnościach przez 8 dni po upływie terminu płatności bez dalszych oświadczeń ze strony Etree, pod warunkiem, że nie dokonał wcześniejszej płatności i nie ma prawa sprzeciwu wobec swojego zobowiązania do zapłaty i nie zgłosił wobec tego uzasadnionych zastrzeżeń.
12.3 W przypadku wystąpienia wad klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania, chyba że jest to w rozsądnej proporcji do wad i oczekiwanych kosztów późniejszego wykonania (w szczególności usunięcia wad).

13. Obowiązek sprawdzenia i zawiadomienia

13.1.Klient musi sprawdzić towar otrzymany przez Etree
pod kątem wad natychmiast po otrzymaniu i niezwłocznie
powiadomić Etree o wszelkich widocznych wadach
– wady oczywiste, najpóźniej w ciągu 5 dni. Jeżeli wady ujawnią się później,
unverzüglich – bei offensichlichen Mängeln spätestens
reklamację należy zgłosić do Etree
niezwłocznie po ich wykryciu – w przypadku wad oczywistych najpóźniej w ciągu 5 dni. Obowiązki reklamacyjne
reklamacyjne i kontrolne wg. § 377 HGB pozostaje nienaruszony.
13.2
Klient rozszerza badanie towarów o to, że nie są one
bardziej obciążone niż zakładane prawa. W tym celu Etree na żądanie
udostępni klientowi numery seryjne towarów.
Nie uzasadnia to żadnych zobowiązań klienta,
które wykraczają poza § 377 HGB.
13.3 Klient musi opisać firmie Etree objawy usterek na piśmie.
13.4.
O ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań zgodnie z punktami 13.1 i 13.2. nie jest zgodny w terminie,
towar uważa się za zatwierdzony.

14. Gwarancja

14.1. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń i praw z tytułu wad towaru, jeżeli klient nie dokonał należnych płatności należnych firmie Etree, a należność (w tym wszelkie dokonane płatności) w rozsądnym stosunku do wartości – z wadami – Stanowiska usługowe.

14.2. Roszczenia z tytułu wad nie występują w przypadku tylko nieznacznego odstępstwa od uzgodnionej jakości lub w przypadku tylko nieznacznego naruszenia użyteczności.

14.3. W każdym przypadku Etree ma prawo wyboru między usunięciem wady a dokonaniem nowej dostawy. Prośba klienta o dodatkowe wykonanie musi mieć formę pisemną lub tekstową. Etree należy przyznać okres co najmniej 2 tygodni na kolejne wykonanie. Ustawowe przypadki zbędności wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone.

14.4. Jeśli wadliwy towar wymaga naprawy, naprawa zakończy się niepowodzeniem dopiero po nieudanej drugiej próbie. Jeżeli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, klient ma prawo do obniżenia ceny lub, według własnego wyboru, do odstąpienia od umowy.

14.5. O ile istnieje prawny obowiązek poniesienia kosztów niezbędnych do późniejszego wykonania, Etree nie jest zobowiązana do poniesienia takich kosztów, o ile zwiększają się one z powodu przywiezienia towarów do lokalizacji innej niż oddział klienta; nie dotyczy to sytuacji, gdy przesyłka jest zgodna z jej przeznaczeniem.

14.6. Bez uszczerbku dla dalszych roszczeń klienta, w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, klient jest zobowiązany do zwrotu Etree kosztów sprawdzenia i – na żądanie – usunięcia wady.

14.7. Zastosowanie §§ 445a, 445b, 478 BGB (prawo regresu sprzedawcy) pozostaje nienaruszone. Nie wpływa to na prawo klienta do dochodzenia odszkodowania zgodnie z punktem 16 niniejszych warunków.

14.8. Uszkodzenia transportowe należy zgłaszać po 48 godzinach na adres etreerma@etree.de .

15. Rezygnacja

15.1 Klient może odstąpić od umowy tylko w ramach przepisów ustawowych, jeśli odpowiedzialność za naruszenie obowiązku ponosi Etree. W przypadku wad jednak bez ograniczeń obowiązują ustawowe przepisy o odstąpieniu od umowy.
15.2 W przypadku naruszenia obowiązków, klient musi w rozsądnym terminie po wezwaniu do tego przez Etree zadeklarować, czy chce rozwiązać umowę.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

16.1 Ograniczenie odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie W przypadku opóźnienia w realizacji Etree obowiązują następujące postanowienia punktów 16.1.1. do 16.1.5.
16.1.1.Etree nie odpowiada za opóźnienia w dostawach, za które Etree nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to również opóźnień w dostawach z powodu akcji protestacyjnych. Jeżeli przeszkoda powodująca opóźnienie w dostawie trwa dłużej niż trzy tygodnie po obowiązującym lub przyszłym niewiążącym terminie dostawy, obie strony mają prawo odstąpić od umowy. Legalnie utworzone wcześniej
Prawo odstąpienia pozostaje nienaruszone.
16.1.2.Etree ponosi odpowiedzialność w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania ze strony Etree lub przedstawiciela lub zastępcy, a także w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu zgodnie z przepisami ustawowymi. Jednak w przypadku rażącego niedbalstwa odpowiedzialność Etree jest ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, chyba że występuje również inny z wyjątkowych przypadków wymienionych w punkcie 1.
16.1.3 Jeżeli przypadek opóźnienia w wykonaniu jest inny niż przypadki wymienione w sekcji 16.1.2 powyżej. wcześniej, odpowiedzialność Etree z tytułu zwłoki za szkody oprócz świadczenia jest zmniejszona łącznie do 10%, a za szkody zamiast świadczenia
(w tym zwrot utraconych kosztów) łącznie do 25% wartości towaru niedostarczonego w terminie – każda wyceniana według kwoty faktury brutto uzgodnionej pomiędzy Etree a klientem. Dalsze roszczenia klienta są wykluczone – nawet po upływie wyznaczonego terminu wykonania. Ograniczenie i wykluczenie nie ma zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (pkt
2.6). Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (punkt 2.6) jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że w tym samym czasie zostanie podany inny przypadek zgodnie z punktem 16.1.2 zdanie 1.
16.1.4.Prawo klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 15 niniejszych warunków pozostaje nienaruszone.
16.1.5 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.
16.2 Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku niemożności dostawy W przypadku niemożności świadczenia spoczywającego na Etree, zastosowanie mają następujące postanowienia punktów 16.2.1. do 16.2.4.
16.2.1.Etree ponosi odpowiedzialność w przypadku niemożności wykonania umowy w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Etree lub przedstawiciela lub zastępcy, a także w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu zgodnie z przepisami ustawowymi. Jednakże w przypadku rażącego niedbalstwa odpowiedzialność Etree jest ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że zachodzi również inny z przypadków wymienionych w zdaniu 1.
16.2.2 Poza przypadkami wymienionymi w 16.2.1. Klauzula 1, odpowiedzialność Etree z tytułu braku możliwości wyrządzenia szkody i zwrotu zmarnowanych wydatków zostaje zmniejszona łącznie do 30% wartości usługi – każdorazowo wyceniana według prawidłowego
Kwota faktury za towar – ograniczona. Dalsze roszczenia klienta z tytułu niemożności dostawy są wykluczone – nawet po upływie terminu realizacji umowy przez Etree. Ograniczenie i wykluczenie nie ma zastosowania
zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych (ust
2.6). Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer Fall nach Abschnitt 16.2.1. Podano zdanie 1.
16.2.3 Prawo klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 15 niniejszych warunków pozostaje nienaruszone.
16.2.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi regulacjami.
16.2.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi regulacjami. i 16.2. są istotne, do ograniczenia odpowiedzialności Etree mają zastosowanie następujące postanowienia:
16.3.1.Etree ponosi odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Etree lub przedstawiciela lub zastępcy, a także w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku rażącego niedbalstwa odpowiedzialność Etree jest jednak ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że zachodzi inny z przypadków wymienionych w zdaniu 1 poprzedzającym lub w zdaniu 3 następującym. Ponadto Etree ponosi odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, z powodu zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (punkt 2.6) lub jeśli Etree nieuczciwie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości przedmiotu dostawy.
16.3.2. Roszczenie odszkodowawcze przeciwko Etree z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych (punkt 2.6.) Jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, jeśli nie jest to jednocześnie inna ze szkód wymienionych w zdaniu 1 lub 3 sekcji
16.3.1. istnieją wymienione przypadki.
16.3.3.Postanowienia z poprzednich punktów 16.3.1. i
16.3.2. mają zastosowanie – z wyjątkiem wymienionych w pkt. 16.1. i
16.2 przypadki uregulowane (opóźnienie w wykonaniu / niemożność wykonania) – za wszelkie roszczenia odszkodowawcze wobec Etree (w szczególności odszkodowania oprócz świadczenia i odszkodowania zamiast świadczenia), niezależnie od tego, które
Podstawa prawna, w szczególności z powodu wad, naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego lub deliktu. Dotyczy to także roszczeń o zwrot daremnych wydatków.
16.3.4 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.

17. Zapisane dane

17.1 Obowiązkiem klienta jest zapisanie danych przechowywanych na nim na innych nośnikach przed zwrotem dostarczonego towaru do Etree (ochrona przed utratą danych). Obowiązkiem klienta jest również zapewnienie, że dane innych osób, którym umożliwił tworzenie kopii zapasowych danych o towarze. Ustawowe przepisy o ochronie danych pozostają nienaruszone.
17.2 Przed zwrotem towaru, klient jest zobowiązany do uwolnienia go od swoich danych oraz danych innych osób, które umożliwił utrwalenie na towarze. Jeśli okaże się to niemożliwe, poinformuje o tym Etree, podając przyczyny.
17.3. Firma Etree może polegać na przestrzeganiu poprzednich sekcji 17.1. i 17.2. zaufanie. Etree nie jest zobowiązane do sprawdzania zwracanych towarów pod kątem przechowywanych danych.

18. Przedawnienie roszczeń wobec Etree

18.1 Okres przedawnienia roszczeń i praw przysługujących Etree z tytułu wad dostaw – niezależnie od podstawy prawnej – wynosi
18.1.1. W przypadku umowy kupna rzeczy używanych, zawsze sześć miesięcy.,
18.1.2 W innym przypadku rok.
18.2.Jeweils in den Fällen der Abschnitte 18.1.1. i 18.1.2.. Podany tam okres przedawnienia dotyczy również wszystkich roszczeń odszkodowawczych przeciwko Etree, które są związane z wadą – niezależnie od podstawy prawnej roszczenia. Ponadto okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Etree wynosi jeden rok.
18.3. Sekcje 18.1. do 18.2. stosować z następującym zastrzeżeniem:
18.3.1 Okresy przedawnienia określone w sekcjach 18.1. i 18.2. generalnie nie mają zastosowania w przypadku oszukańczego ukrywania wady lub jeśli firma Etree przyjęła gwarancję jakości przedmiotu dostawy.
18.3.2 Okresy przedawnienia nie dotyczą również roszczeń odszkodowawczych
• w przypadkach zawinionego spowodowania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu
• w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków,
• roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
• w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych (punkt 2.6.), Chyba że naruszenie obowiązku polega na dostarczeniu wadliwej rzeczy.
18.3.3 Ustawowe przedawnienie roszczeń klienta zgodnie z §§ 445a, 445b, 478 BGB (prawo regresu sprzedawcy) pozostaje nienaruszone w przypadku, gdy kupującym jest konsument.
18.3.4 Okres przedawnienia dla wszystkich roszczeń rozpoczyna się wraz z dostawą towaru.
18.3.5 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, przepisy ustawowe dotyczące początku biegu przedawnienia, zawieszenia wygaśnięcia, zawieszenia i wznowienia biegu pozostają nienaruszone.
18.4 Okresy przedawnienia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczą również zwrotu utraconych wydatków.
18.5 Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi regulacjami.

19. Zmiana stawki VAT – korekta ceny

19.1 Jeżeli ustawowa stawka podatku obrotowego mająca zastosowanie do dostarczanego towaru ulegnie zmianie po zawarciu umowy, wynagrodzenie płatne przez klienta jest automatycznie odpowiednio korygowane, jeśli towar zostanie dostarczony później niż cztery miesiące po zawarciu umowy.
19.2 To samo dotyczy sytuacji, gdy towary zostaną dostarczone wcześniej.

20. Umowy dodatkowe i zmieniające

O ile umowa między Etree a klientem ma formę pisemną, elektroniczną
Powstała forma lub forma tekstu, co jest tak określone, w pełni odzwierciedla umowy. Nie ma dalszych umów. Do
Nie ma to wpływu na dodatkowe umowy, które zostały zawarte. Jeśli pracownicy Etree nie są upoważnieni do reprezentowania
Zmiany lub dodatkowe ustalenia dokonane przez nich po zawarciu umowy są skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Etree. Przedstawiciele Etree z reguły nie są upoważnieni do dokonywania takich zmian ani dodatkowych umów.

21. Potrącenie, cesja21. Przesunięcie, cesja

21.1 Klient może potrącać tylko wierzytelności, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
21.2 Klient może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy tylko za zgodą Etree.

22. Miejsce jurysdykcji

22.1 W przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego, jeśli klient jest przedsiębiorcą, powództwo należy wnieść do sądu właściwego dla siedziby Etree. Etree ma również prawo do wniesienia pozwu w siedzibie klienta.

Przewiń do góry